šiluma

šiluma
šilumà sf. sing. (3b) K, Rtr, ; R, , N, L 1. energija, išsiskirianti judant molekulėms, atomams ir pan.: Pagrindinis šilumos šaltinis mūsų planetoje yra Saulė . Žemės gelmių šiluma . Šilumos spinduliavimas ŽŪŽ83. Šilumõs absorbcija FzŽ8. Šilumõs laidumas LTEX593. Šilumos apykaita atmosferoje . Vandens baseinų šilumos apytaka . Slaptoji šiluma GTŽ. Degimo, garavimo, skystinimo šilumà NdŽ. Šilumõs vienetas NdŽ. 2. BM245(Vl), Aps įšilimas, šiltis (ppr. apie šiltą orą prikūrentoje patalpoje ar šiltą dieną): Šilumà iš pečiaus išvomė[ja] (išsisklaido), jei neuždarysi pečių J. Vėjis išgainio[ja] visą šilumą J. Kas čia par šilumà to[je] trobo[je] J. Kad prikūrensiu gryčią, neiškęsi šìluma Ds. Pirty padaro šìlumą, kad linai išdžiūtų Krm. Da reikia šilumõs [pirtyje] Dbk. Gardi [pirties] šilumà Dbk. Su šìluma neiškeps duona – karščio reik LKT125(Bt). Šilumà viską daro: kad atšils, viskas augs Pgg. Pelės su vaikais ir kurmiai šìlumą gyrė K.Donel. Kai tik paskavoja saulė, ir nėr šilumõs Sug. Čianui davė šilumà, visa sudegino Kls. Žiemą šilumà gerai i vasarą nemaišo Jrb. Negaliu ir paeit suvisu, maž iš šilumõs? JnšM. Aš netrivoju par šìlumą Erž. Saulikė jau turia šilumìkės – jau šildo Erž. Šilumėlė, kad tave kur! Net išrasojau P.Cvir. ^ Ačiū ažu šìlumą (sakoma grįžus iš pirties) Ut. Šiluma kaulų nelaužo (nelauž B, ) M, An, LTR(Vdšk), , Snt, Erž.apie ypatybę apsaugoti nuo šalčio: Tos pirštuotos [pirštinės] šaltesnės, jos šilumõs ne taip turi Bsg.apie vidinį kūno įšilimą: Pajuto kūne šìlumą 1. Tokia šilumà jai užėjo – plykt paraudonavo visa Jrb. Šilumà čia pila visą [prie krosnies], tai atšaliau atsisėdau Ob. Šnapsiuko nusriuobei burnikę – jau šilumõs yr Gr. Svaigi šiluma nusmelkė visą jo kūną . Devyniasdešim aštuoni metai – nebeturiu šilumõs Vb. ║ pakilusi kūno temperatūra: Blogai jaučiuos, ko gero šilumõs turiu Snt. 3. įšilimo laipsnis, šiltumas: Kokį norėsi šilumos vandenį, tokį pats pasidarysi Ggr. 4. Ns1851,1 šiltas laikas, šiltymetis: Laukti šilumõs NdŽ. Pavasarį ulba tetervinai pryš šìlumą Lkv. Kai šilumõj bulbas pasodini, tai po savaitės visos kaip žvirbliai i viršuj Str. Saulė balta priš lytų, raudona priš šìlumą End. Nu, ka tokia šilumà, išdegs viskas Jrb. 5. K, Rtr, NdŽ, Rmš šilta vieta, šilta patalpa: Jau būs šalta: katės lenda pry šilumõs Kl. Kam šąlat lauke – eikit į šìlumą! Zp. O jau drapanas tai prašyčiau duoti man – padžiausiu arčiau šilumėlės A.Vencl. Gera šilumìkė, smagu pasišildyt [prie ugnies] Rs. 6. NdŽ šiltas maistas, gėrimas, sriuba, viralas: Šilumẽlės pasrėbk – nekosėsi Klt. Devė šilumõs OG158. 7. prk. nuoširdumas, gerumas, draugiškumas: Bėda, kai šeimoj nėra šilumõs ir sugyvenimo Mrj. Šeimyninė šilumà NdŽ. Dvasinė šilumà NdŽ. Žmogaus gyvenimo prasmė: išdalinti save, atiduoti šilumą, džiaugsmą, meilę, – kaip duoną – atiduoti visiems J.Marcin. Menkas žiburys traukė artyn, žmogus buvo pasiilgęs namų šilumos . Mūsų amžiuje tiek daug mokslo ir technikos atradimų, o paprastos žmogiškos šilumos kartais pritrūksta . Laiškai dvelkdavo gimtinės kvapais, nepatirta šiluma V.Bub.
◊ svẽtima šìluma gyvénti būti kitų išlaikomam: Gyvenù svẽtima šìluma Prn.
šilumõs vãbalas (paũkštis) apie vaiką ar seną žmogų, kuriam reikia globos: Vaikas lig trejų metų dar vis šilumõs vãbalas, šilumõs paũkštis Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • šiluma — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagos mikrodalelių (molekulių, atomų) netvarkingas judėjimas. Šilumą apibūdina kūno temperatūra, energinė šilumos charakteristika yra šilumos kiekis. SI vienetas – džaulis (J). Šilumą… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • šiluma — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Medžiagos mikrodalelių (molekulių, atomų) netvarkingas judėjimas. Šilumą apibūdina kūno temperatūra, energinė šilumos charakteristika yra šilumos kiekis. SI vienetas – džaulis (J). atitikmenys: angl. heat… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • šiluma — šilumà dkt. Šilumõs kiẽkis, víenetas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiluma — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Energija, kylanti judant molekulėms, atomams ir pan. atitikmenys: angl. heat vok. Wärme, f; Wärmemenge, f rus. количество теплоты, n; теплота, f pranc. chaleur, f ryšiai: susijęs… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • šiluma — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kinetinės energijos forma, susijusi su kūno mikrodalelių netvarkiuoju judėjimu. atitikmenys: angl. heat vok. Wärme, f; Wärmemenge, f rus. количество теплоты, n; теплота, f pranc. chaleur …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • šiluma — statusas T sritis chemija apibrėžtis Kinetinės energijos forma, susijusi su kūno mikrodalelių netvarkingu judėjimu. atitikmenys: angl. heat rus. теплота …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • šiluma — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. heat vok. Wärme, f rus. тепло, n; теплота, f pranc. chaleur, f …   Fizikos terminų žodynas

  • šiluma — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Energija, susidaranti judant molekulėms, atomams ir pan. atitikmenys: angl. heat; warmth vok. Wärme, f rus. тепло, n; теплота, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • šilumą perduodantis paviršius — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. heat transfer area; heat transfer surface vok. Wärmeübertragungsfläche, f rus. поверхность теплопередачи, f; теплопередающая поверхность, f pranc. aire de transfert de la chaleur, f; surface… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • šiluma kaupinamas lazeris — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. combustion laser vok. thermisch angeregter Laser, m rus. лазер с тепловой накачкой, m pranc. laser à pompage thermique, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”